SINIF YÖNETİMİ

Sınıf yönetimi, öğretmenlik bilgi ve becerilerinin tümünü kullanmayı gerektiren bir süreçtir. Bu sebeple öğretmen bu konuda ne kadar donanımlı ve becerikliyse o kadar başarılı olur. Sınıflarını iyi yöneten öğretmenler mesleklerinden daha fazla keyif alırlar. Sınıfta öğrenmeyi ve öğrenci davranışlarını etkileyen sosyal ve psikolojik etmenler vardır. Bu etmenlerden bir tanesi de öğretmen davranışlarıdır.

Derse hazırlıksız gelmek, öğrenciyi motive etmemek ve iyi bir başlangıç yapamamak öğretmenlerin sınıf yönetimini zorlaştıran hataların başında yer alır. Derse hazırlıklı olmak öğretmenin kendine güvenmesini sağlar. Kendine güvenmek her zaman yapılan işi kolaylaştırır. Motivasyon ve derse iyi bir başlangıç ise öğrencilerin dikkatini konuya yoğunlaştırmak açısından önemlidir.

Sorunsuz ve sessiz bir sınıf beklentisi öğretmenlerin sınıf yönetiminde en sık yaptıkları hatalardandır. Öğretmen sorunsuz bir sınıf olmayacağını ve eğitim ortamında sessizliğin istenilen bir şey olmaması gerektiğini iyi bilmelidir. Sorunları çözmekle uğraşmak istemeyen öğretmenler sorunların ortaya çıkmasına engel olurlar. Sınıfa hakim olmanın sorun engelleyici etkisi vardır. Öğretmenin sınıfa hâkim olması için bedenen ve ruhen orada olduğunu öğrencilere hissettirmesi gerekir. Bu bağlamda öğretmen, öğrencileri rahatsız ve tedirgin etmeyecek kadar bedeni ve gözleriyle sınıfı dolaşmalıdır.

Dersleri çok teorik işlemek öğretmenlerin hatalı tutumlarından biridir. Öğretmen öğrettiği konu ile ilgili öğrencilerin yakın çevrelerindeki yaşam olaylarından örnekler vermeli, hayatta karşılaşılan sorunlarla nasıl baş edebilecekleri konusunda onları yönlendirmelidir. Öğrencilerin özgür düşünebilmelerine, More >

ÖĞRETMEN VE ÖĞRETME

Öğretmen, yol gösterme görevini genellikle ipuçları kullanarak

yapar. İpuçları, öğrenciye neyin öğrenileceğini açıklayan mesajların

tümüdür. İpuçları, öğrenciye bilgi verir. Dikkatinin derse yönelmesini

ve eski bildiklerini hatırlamasını sağlar.

İpuçları çeşitli şekillerde olabilmektedir. Sözlü ya da yazılı işaret

ve açıklamalar, şema, resim, eşya ya da dramatize edilmiş durum lar

birer ipucudur.

Sözel ipuçları; öğrenciye neyi, nasıl yapması gerektiğini belirten

ve kazanması istenilen davranışlarla ilgili ön bilgilerini hatırlamasını

sağlayan ifadelerdir. Konuşma sırasındaki vurgular, örnekler ve sorular

birer sözel ipucudur.

Sözel ipuçlarından en önemlisi sorulardır. Sorular iyi hazırlanıp

yerinde kullanılırsa kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerin hatırlanmasını,

dikkatin uyarıcı üzerinde toplanmasını, öğrencinin düşünmesini

ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar.

Grafi kler, şemalar, haritalar, modeller dikkati sağlamada olay,

cisim ve soyut kavramların kolayca anlaşılmasında kullanılabilir. Ay rıca

dikkati sağlama ve tartışma ortamı yaratmak üzere fi lmler, diyalar ve

resimler de kullanılabilir.

Özellikle psiko-motor becerilerin öğrenilmesinde, görerek öğrenmeyi

sağladığı için demonstrasyonlar önemli bir ipucudur.

Her öğrencinin farklı özelliklere sahip olduğu düşünülürse,

kullanılacak ipuçlarının da öğrencinin zihinsel ve fi ziksel gelişim seviyesine

uygun olması gerekir.

İpuçları verilirken iletilen bir mesaja anlam verilmesinde kültür

çok önemlidir. Şehirlerde yaşayan kişilerle kırsal alanda yaşayan kişi ler

arasında geçirdikleri yaşantılar bakımından büyük farklılıklar vardır. Bu

yüzden kişilerin verilen çeşitli mesajlara verdikleri anlamlar

Öğrenci, diğer öğrencilerle ve çevresiyle etkileşime girmeden

yeni bir davranış öğrenemez, Öğrenme için etkileşim zorunlu koşuldur.

Fakat her etkileşimde öğrenme olmayabilir. Öğrenmenin olabilmesi için

öğrencinin yaşantı geçirmesi gerekir. Yaşantı, kişinin hem More >

SINIF DAĞILIMLARI

Değerli Arkadaşlarım,

Okulumuzun il düzeyinde gerçekleştirilen dönüşüm çalışmaları sonucunda ilkokul olmasıve ayrıca Yol İş Sendikası Ortaokulunda okuyan ilkokul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin de okulumuza katılması nedeniyle  2013-2014 öğretim yılına yönelik  sınıf dağılımlarının tekrar gözden geçirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

a) Tüm sınıflar (1-4) kendi içerisinde sabahçı-öğleci olarak bölünsünler(1ABCDE sabahçı -  1FGHKL öğleci  vb. gibi).

b) İkinci ve dördüncü sınıflar sabahçı, birinci ve üçüncü sınıflar öğleci olsun.

önerilerinden hangisinin okulumuz için iyi olacağı konusundaki görüşünüz karar süreçlerine olumlu katkı sağlayacaktır.

GÜNCELLEME

 

Değerli Arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  kurum olarak  yapacağı çalışmalardan öğretmenleri de haberdar edebilmek için MEBBBİS’teki iletişim bilgilerinin(e posta-telefon) güncellenmesi istenmektedir.

Tüarkadaşlarımın bu işlemleri 8 Şubat 2013 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.(Konu ile ilgili duyuru Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünün web sayfasında vardır.) OKUL MÜDÜRÜ

2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU ÇALIŞMALARI

 

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,

İkinci kanaat dönemi öğretmenler kurulunda görüşeceğimiz konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir. Tüm arkadaşlarımın konu başlıkları ile ilgili değerlendirmeleri kurulumuzun verimliliğine ve zaman yönetimi sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.

Özellikle zümre başkanı arkadaşların, zümreleri adına yapacakları açılamalar önem taşımaktadır.

Değerlendirmeler DURUM ANALİZİ ve ÖNERİLER  biçiminde gerçekleştirilmelidir.

İyi tatiller dileğiyle saygılar sunarım. OKUL MÜDÜRÜ(29.01.2013)

1.Konuların yıllık planlara uygun işlenmesi

2.Zümre çalışmaları

3.Şube Öğretmenler kurulu çalışmaları

4.Proje çalışmaları/Performans çalışmaları/ürün dosyası

5.Ortak sınavlar/Ders ve etkinliklere katılımın ölçülmesi/Akademik başarı

6.Rehberlik çalışmaları/Bep

7.Sosyal Kulüpler/Toplum Hizmeti çalışmaları/Belirli gün ve haftaların kutlanması/yarışmalar

8.Öğretmen-Veli-öğrenci ilişkileri/Veli toplantıları

9.Şiddet ve Şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar/Çevre risk analizleri/Değerler Eğitimi/Ayın öğrencisi uygulaması

10. Okul ve sınıf demirbaşlarının korunması

11.Hizmet içi eğitim/okul temelli mesleki gelişim

12.Devam – devamsızlık durumu

13.Öğrenci bilgilerinin güncellenmesi

14.Temizlik hizmeti uygulamaları

15. Okul güvenliği ve Nöbet hizmeti